// AKTUALNOŚCI

19 lutego 2021

Dzień modlitw i dziękczynienia

Dzień 15 lutego, według postanowienia Kustosza Ziemi Świętej o. Franciszka Patton OFM, został ustanowiony dniem modlitwy za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej. W tym roku to dziękczynienie związało się z dziękczynieniem za 600 lat powołania instytucji Komisarzy Ziemi Świętej. Z tej racji w przyklasztornym kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie, przy którym znajduje się najstarszy polski Komisariat Ziemi Świętej, została odprawiona Msza Święta dziękczynna. Przewodniczył jej Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM, koncelebrowali zaś kapani związani z naszym Komisariatem oraz przedstawiciele lokalnej wspólnoty franciszkańskiej, na czele z Ojcem Komisarzem Nikodemem Gdykiem OFM i Ojcem Wicekomisarzem Alojzym Warotem OFM. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli pracownicy krakowskiego Komisariatu, jak i wierni.

Okolicznościowe kazanie wygłosił Ojciec Wicekomisarz Alojzy Warot OFM. Oto jego treść:

Siostry i Bracia. Dzięki łasce wiary byliśmy przed chwilą świadkami jednej z wielu ewangelicznych scen, które przynależą nie do porządku jakiegoś mitu, lecz historii. Wcielenie Jednorodzonego Syna Bożego, odwiecznego Słowa, jest szczytem i wypełnieniem relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem i ostatecznym podniesieniem ludzkiej historii do godności historii zbawienia. Jako historia, zbawienie człowieka dokonuje się nieustannie w konkretnych ramach czasu i przestrzeni, pośród konkretnych ludzi i konkretnego czasu. W Boskim zamyśle Opatrzności Najwyższy Pan jako kolebkę zbawczego działania swojej miłości wybrał Naród Izraela, jego historię i jego ziemię. Dokonał tego na rzecz całego rodzaju ludzkiego i całego świata, co urzeczywistniło się w Jezusie Chrystusie i ustanowionym przez Niego Kościele. Taki jest bowiem ostateczny cel zbawienia: aby Bóg „był wszystkim we wszystkich i we wszystkim”, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Odkupiciela człowieka (por. 1Kor 15, 28).

Trudno jest więc celebrować otrzymany dar zbawienia, zapominając jego kontekstu, pozbawiając go „ciała” i „namiotu”, jakie wybrał Syn Boży (por. J 1, 14). To właśnie dlatego, od samych swoich początków, „zwolennicy drogi”, jaką jest Jezus z Nazaretu (por. J 14, 6; Dz 9, 2), zachowywali i celebrowali tajemnice zbawienia na miejscach Pierwszego i Drugiego Objawienia – Starego i Nowego Testamentu. W tę misję od przeszło 800 lat włączeni są bracia św. Franciszka w Ziemi Świętej, a od 600 lat na całym świecie, działając dla dobra Miejsc Świętych i tamtejszych chrześcijan poprzez tzw. Komisariaty Ziemi Świętej. Właśnie w dniu wczorajszym przypadła 600-a rocznica ustanowienia tych Komisariatów przez papieża Marcina V.

Siostry i Bracia. Gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, aby wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za wszelkie dobro, jakie dzięki Jego łaskawości dokonuje się w ramach Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej i wspomnianych już Komisariatów, zwłaszcza tego, który działa przy tutejszym klasztorze św. Kazimierza od roku 1902. Czymże jest dziękczynienie za Komisariaty, jeśli nie dziękczynieniem za niezliczoną liczbę chrześcijan z całego świata, którzy na przestrzeni wieków wspierali i wspierają duchowo i materialnie ten skarb Kościoła powszechnego, jakim jest obecność i służba „Braci od sznura”, czyli franciszkanów, w miejscach Objawienia? Nie sposób mówić tu dzisiaj o wszystkich działaniach Kustodii, Komisariatów, jak i różnorakich formach uczestnictwa we wspieraniu i propagowaniu Ziemi Świętej, jakiej dokonują nieustannie związani z nią wierni. Niemniej przy okazji dzisiejszej modlitwy chciałbym podzielić się pewną refleksją.

Ostatnie czasy naznaczone są bardzo dynamiczną próbą pisania historii na nowo, jej rewizji, rewizji wartości jej podstawowych znaczeń i symboli. Wiąże się to często z agresywnym dewastowaniem pomników i miejsc przeszłości, tak jakby się chciało je ukarać za to, co było i na pustce po nich zbudować coś nowego. Troska o Miejsca Święte w Ziemi Objawienia nabiera więc dzisiaj wyjątkowego znaczenia. Parafrazując słynne hasło współczesnych rewizjonistów amerykańskich, można by powiedzieć „Historia się liczy, historia ma znaczenie”. Tym bardziej historia, która jest darem zbawienia. Ziemia Święta nie jest bowiem skansenem archeologicznym, ale to życie i wszelkie działanie na jej rzecz jest działaniem dla życia Bożego: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (por. J 10, 10) – mówi Pan.

Modląc się więc dzisiaj za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej, za Komisariaty Ziemi Świętej, za nasz Komisariat: jego pracowników, przewodników, współpracowników prosząc o wszelkie potrzebne im łaski, prośmy jednocześnie Dobrego Boga – Pana historii, aby Ziemia Objawienia, Ziemia Patriarchów, Ziemia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, była nieustannie tryskającą krainą życia, źródłem wody żywej, do którego Pan zaprasza wszystkich spragnionych (por. J 7, 37-39). Amen.

Przed końcowym błogosławieństwem, dziękując za wszelkie dobro, jakie dokonuje się w krakowskim Komisariacie Ziemi Świętej, Ojciec Komisarz Nikodem Gdyk OFM przeczytał również list, jaki z okazji Jubileuszu Komisariatów wystosował Ojciec Święty Franciszek na ręce Kustosza Ziemi Świętej:

Watykan, 2 lutego 2021 roku

Drogi Bracie,

14 lutego minie 600. rocznica ustanowienia przez papieża Marcina V Komisarzy Ziemi Świętej.

Po wszystkich tych stuleciach misja Komisarzy jest nadal aktualna: wspierać, promować i rozwijać misję Kustodii Ziemi Świętej, czyniąc możliwym tworzenie sieci stosunków eklezjalnych, duchowych i charytatywnych, których centralnym punktem jest ziemia, na której żył Jezus.

Wspieram i błogosławię tę cenną posługę i mam nadzieję, że może ona być coraz bardziej ziarnem braterstwa.

Wszystkich błogosławię całym sercem i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie.

Po bratersku
Franciszek

Uroczyste spotkanie modlitewne zakończyła braterska agapa.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (102) 2020
SPIS TREŚCI:

Pożegnanie Komisarza Ziemi Świętej
Nikodem Gdyk

Cicha noc, święta noc
Barbara Szczepanowicz

Chrześcijański wschód u żłóbka
Celestyn M. Paczkowski

Betlejem – świętych Młodzianków Męczenników
Jan Józef  Janicki

Mędrcy ze wschodu i ich droga do wiary
Bogdan Zbroja

A my do Betlejem, do Betlejem...
Małgorzata Kunicka

Bet Alfa
Tomasz Jelonek

Narodzenie w Koranie
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Spojrzenie z zewnątrz na święta żydowskie
Krzysztof Miller

Kreta ziemią biblijną
Mariusz Rosik

Grota Mleczna
Narcyz Klimas

PANORAMA

Cierpiący chrześcijanie Syrii i Libanu
Nominacja patriarchy Jerozolimy
Stulecie Białego Miasta"
Nietypowe terapie