ZIEMIA ŚWIĘTA

Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator – Fundacja Komisariat Ziemi Świętej ul. Reformacka 4 31-012 Kraków.

  2. Organizator prowadzi bazę danych osobowych, czyli informacji identyfikujących osoby fizyczne. Organizator gwarantuje maksymalną i dostosowaną do aktualnego poziomu bezpieczeństwa ochronę danych osobowych. Poprzez zawarcie Umowy Klient potwierdza w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich uczestników, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie przedstawionym poniżej.

  3. Dane osobowe Klienta oraz osób towarzyszących będą wykorzystane w następujących celach: 1) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b); 2) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c); 3) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f);

  4. Dane osobowe Klienta Organizator będzie wykorzystywał przez okres niezbędny do realizacji opisanych w/w celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

  5. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w formie archiwum dokumentacji i formie elektronicznej (dotyczy osób składających formularzy w formie elektronicznej).

  6. W przypadkach określonych w RODO, Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Klient ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

  7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Klienta Organizator może przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, innym administratorom, którym Organizator może przekazać dane osobowe Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w wyjeździe pielgrzymkowym dla celów związanych z realizacją świadczeń będących przedmiotem umowy.

W sprawach nienormowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r. i inne przepisy o ochronie konsumenta.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (98) 2019
SPIS TREŚCI:

Dialog na rzecz pokoju
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Oficjalna misja
Narcyz Klimas

Pokojowa pielgrzymka
Barbara Szczepanowicz

Józef w Egipcie
Piotr Blajer

Eucharystia w Ziemi Świętej
Spotkanie ze Zmartwychwstałym
Jan Józef Janicki

Św. Ludwik IX
Krzysztof Miller

Królestwo pokoju
Kamil Szadkowski

Ewangelia Marka w Qumran?
Mariusz Rosik

Bet Szean
Tomasz Jelonek

Beniamin (część 2)
Mirosław Jasinski

PANORAMA

„Nie” dla profanacji
Rekordowy rok
Czy uciszyć muezinów?
Erasmus w Gazie
Na „Via Dolorosa”
Papież w ZEA